АВТОМАТИЗИРАНИ ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Инструкции за работа с програматори на фирмите "Hunter" и  "Nelson" (Signature)

 

Начало   Елементи   Цени   Контакти  Проектиране

 

 

HUNTER XC Контролер

Инструкция за ползване

           

            Когато контролерът е включен, дисплеят показва деня и часа. Дисплея се променя когато завъртим копчето на конкретна позиция за да въведем специфична информация.

            Когато програмираме контролера, мигащата част на дисплея може да бъде променяна с натискане на  + или – бутони. За да променим стойности , които не мигат натискаме бутони < или> , докато желаното поле започне да мига.

            ЗАДАВАНЕ НА ДАТА И ЧАС

            Завъртете копчето на CURRENT TIME/DAY позиция – текущата година започва да мига – използвайте + или – за да смените годината. След като настроите годината натиснете > за да изберете месец. Месецът и денят ще се появят на екрана, месецът ще премигва и ще се появи икона 1-12. Използвайте + или – за да смените месеца. Натиснете > за да въведете текущия час. Използвайте + или – зада настроите часа и с > преминете към минутите.

            ЗАДАВАНЕ НА СТАРТОВИ ВРЕМЕНА

            Едно стартово време активира последователно всички станции на дадена програма. Програмите могат да бъдат 3 а стартовите времена 4 за 24 часа

            Завъртете копчето в позиция START TIMES. Фабричната настройка ви включва програма А . Ако е необходимо може да изберете програми В или С като натиснете бутон PRG.

            Използвайте + , - за да промените стартовото време. Натиснете > за да добавите следващо стартово време.

            ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СТАРТОВО ВРЕМЕ

            Завъртете копчето на позиция START TIMES, натиснете +, - докато стигнете до 12:00 АМ. От тук натиснете – един път за да стигнете до позиция OFF

            ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ПОЛИВАНЕ НА ВСЯКА СТАНЦИЯ /ЗОНА/

            Завъртете копчето в позиция RUN TIMES – дисплеят ще покаже последната избрана от Вас програма, номерът на избраната станция и символ пясъчен часовник

Номерът на станцията ще мига, значи може да бъде променен с <, >. С бутоните +, - променяте времето за поливане – от 0 до 4 часа

            ЗАДАВАНЕ НА ДНИ ЗА ПОЛИВАНЕ

Завъртете копчето в позиция WATER DAYS. На дисплея ще видите седемте дни от седмицата. Всеки ден има символ капка –значи в този ден поливането е включено.

Ако капката е в забранителен знак – поливането в този ден е изключено. Символите се сменят с +, - .След натискане на бутон курсорът автоматично преминава на следващия ден. Повторете процедурата докато изберете всички желани дни за поливане

            ЗАДАВАНЕ НА ЧЕТНИ ИЛИ НЕЧЕТНИ ДНИ ЗА ПОЛИВАНЕ

            Тази опция използва дните от месеца като разделя нечетните odd days и четните even days .

            Завъртете копчето в  позиция WATER DAYS. Преместете курсора със символ капка в неделя Su, натиснете >един път и ще се появи символ капка и надпис odd 1,3,…29 . ако това е вашия избор – искате да поливате на нечетни дати – завъртете копчето на позиция RUN

            Ако искате да поливате на четни дати натиснете>един път и символа капка и надписа even 2,4,….30 ще се появят на екрана. Преминаването от четни към нечени дати става с бутоните < >

            ЗАДАВАНЕ НА ИНТЕРВАЛ ЗА ПОЛИВАНЕ

            Когато курсорът е на even /четни дати/ натиснете > един път и иконата 1-31 ще се появи на дисплея и ще премигне. Графика с интервала на поливане ще се изпише на дисплея. С+ ,- изберете броя на дните в които няма да се полива /1-31/. Тези дни са интервал за поливане

            ЗАДАВАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИ ЧЕТНИ ДАТИ

            Контролерът ви позволява да зададете дни без поливане

Завъртете копчето в  позиция WATER DAYS. Задайте интервал за поливане. Натиснете > за стигнете до позиция NO WATER DAYS в долната част на дисплея

Използвайте > докато зададете желаните “сухи” дни. Натиснете – зада  зададете тези дати като дни без поливане.

            АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

            След програмиране на контролера завъртете копчето в позиция RUN за да започне да се изпълнява зададената програма

            ЗАДАВАНЕ НА СЕЗОНЕН ПРОЦЕНТ

Завъртете копчето в позиция SEASONAL ADJUSTMENT. Дисплея ще покаже зададения в момента процент / фабрично 100%/ натиснете +, - за да изберете желания

Опцията позволява да се избере от 10 до 150% от зададеното време за поливане. Тази функция изменя всички времена за поливане на всички станции в програмата с еднакъв процент и е много удобна при сезонни промени в климата, когато се налага общо увеличение или намаляване на поливането без да се променят други параметри на програмата.

            РЪЧНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНА СТАНЦИЯ

            Завъртете копчето в позиция Manual - one station , използвайте > за да достигнете до желаната станция, с +,-  задайте желаното време за поливане. За да започне поливането завъртете копчето в позиция RUN

            РЪЧНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ СТАНЦИИ*

            Завъртете копчето на позиция Manual- all station Времето за поливане на станциите ще се появи на екрана. Ако желаете да го променяте използвайте +,- за да преминете към следваща станция натиснете > . завъртете копчето в позиция RUN, контролерът ще извърши зададеното и ще остане в автоматичен режим

            *Позицията Manual- all station, присъства само на по-старите модели програматори. След въвеждане на слънчевия сензор, тази позиция беше изместена от неговата. Сега ръчното включване на всички станции, както е по програма, може да стане като сте в позиция RUN, натиснете стрелка надясно (има изобразена ръка) и задръжте 2 секунди. На дисплея ще видите, че започва да полива 1 зона, а след това и следващите.

Превод: З. Иванов

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР

NELSON (Signature) 8374, 8376, 8379, 8382….

 

1.      Основни действия които трябва да се знаят при  работа с програматора.

·        Когато показанията на дисплея мигат те могат да бъдат променяни.

·        Когато се използват бутоните ù ü за по-големи корекции трябва да се задържи бутона, за по-бърза промяна на показателите.

·        Ако се правят промени по време на работен цикъл, програмата спира и се стартира отново при следващото стартово време.

·        При програмиране в различни програми А, В, С не трябва да се препокриват стартовите и крайните времена в отделните програми.

·        При настройване на програматора превключвателя MODE трябва да бъде на позиция PROGRAM.

·        В работно положение превключвателя MODE трябва да е на позиция AUTO, а големия превключвател на позиция ZONE/RUN TIME.

·        При превключване на позиция OFF от превключвателя MODE се преустановява работата на всички програми, като те се запазват в паметта.

2.      Настройване на час и дата.

·        Избира се съответната позиция (TIME, CURRENT DAY, DATE) на превключвателя и с бутоните SELECT и ADJUST се настройват желаните параметри.

 

 

 

 

 

 

 

3.      Програмиране на работни времена.

·        В позиция ZONE /RUN TIME се определя продължителността на работа на всяка зона. С бутон SELECT ù ü се избира зона, а с бутон ADJUST ù ü се определя времето на работа за всяка зона. След последната зона върху дисплея автоматично се изписва общото време на всички зони.

·        В позиция START TIMES се настройват стартовите времена. За всяка програма А, В или С може да се изберат по три стартови времена. С бутон SELECT се избира стартово време, а с бутон ADJUST ù ü се определя часа.

 

 

 

 

 

·        Позиция %WATER BUDGET се използва за процентно увеличаване или намаляване на всички програмирани времена. С бутон ADJUST ù ü се променя от 5 % до 200% (ако програмираното време за работа на дадена зона е 10 мин. и зададем 150% автоматично то става 15 мин.).

4.      Избиране на работна програма.

Този програматор има три различни програми за работа:

·        ODD/EVEN- избират се само четни или само нечетни дати за работа.С бутон SELECT се избира желаният режим.

·        SCHEDULE – програма за определяне на интервала. Работа през определени дни (когато на дисплея е изписано 01 системата ще работи всеки ден, когато е изписано 02 ще работи през 1 ден и т.н. до 30 дни).Или  работа по седмичен режим. - могат да се избират определени дни от седмицата.С бутон ù от SELECT се избират дни за работа (избраните дни са маркирани с капки върху дисплея ), а с бутон ü се отменят. ODD/EVEN- избират се само четни или само нечетни дати за работа.С бутон SELECT се избира желаният режим.

5.      Тест програми.

·        MANUAL- програма за ръчно пускане на дадена зона. Докато цифрите на дисплея мигат се избира  дадена зона с бутони SELECT и и се задава време с бутони АDJUST. След като преустанови мигането автоматично се задейства дадената зона..

·        CYCLE- ръчно пускане на една програма. При превключване на позиция CYCLE еднократно се изпълнява предварително избрана програма А, B или С.

 

За да преустановим работа преди  изтичане на времето е необходимо да променим позицията на превключвателя в произволно положение.

 

Забележка: използват се батерии две по 1.5V ALKALINE koито запазват паметта на програматора

 

Превод: Аси Къмпани